Wijnstekers Financieel Recht

← terug naar homepage

Algemene voorwaarden

1. Legaleyes B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam (KvK 51917823), en handelt ook onder de naam Wijnstekers financieel recht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen Legaleyes B.V. en een cliënt (opdrachtgever) waarbij Legaleyes B.V. werkzaamheden dient te verrichten of heeft verricht.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle advocaten en alle (rechts)personen die voor de naamloze vennootschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten de naamloze vennootschap aansprakelijk zou kunnen zijn. Niet alleen Legaleyes B.V. maar ook alle deze personen, die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden zal Legaleyes B.V. zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nooit op resultaatsverbintenissen. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Legaleyes B.V., ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

4. Bij het inschakelen van derden zal Legaleyes B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Legaleyes B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Een opdracht aan Legaleyes B.V. houdt mede in de bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Iedere aansprakelijkheid van Legaleyes B.V. voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Legaleyes B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het onder deze verzekering(en) toepasselijke eigen risico van Legaleyes B.V. Op verzoek wordt een kopie van de door Legaleyes B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Legaleyes B.V. in de desbetreffende zaak tot het in het kalenderjaar van aansprakelijkheidsstelling in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting.

Elke aanspraak tot schadevergoeding of anderszins jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen (waaronder de daaraan verbonden personen) die bij Legaleyes B.V. in dienst zijn of waarmee Legaleyes B.V. in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich bij wijze van derdenbeding ten opzichte van de opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en derhalve ook op dit artikel beroepen. De opdrachtgever zal Legaleyes B.V. en de hiervoor genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen vrijwaren voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met een tekortkoming of onrechtmatige daad van Legaleyes B.V. - of die personen - in het kader van de verrichte of te verrichten werkzaamheden.

6. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging tenminste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht.

7. Legaleyes B.V. kan geen derdengelden ontvangen, omdat zij niet beschikt over een stichting derdengelden.

8. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.

9. Het Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Legaleyes B.V. Geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Legaleyes B.V. heeft ook een kantoorklachtenregeling. U kunt ervoor kiezen om uw klacht voor te leggen aan Legaleyes B.V. Deze kantoorklachtenregeling vindt u op de website van Legaleyes B.V. (www.wijnstekers.nl).

10. Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden.

Juli 2018