Wijnstekers Financieel Recht

← terug naar homepage

Algemene voorwaarden

1. Legaleyes B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam (KvK 51917823), en handelt ook onder de naam Wijnstekers financieel recht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht (inclusief vervolgopdrachten) met Legaleyes B.V.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle advocaten en alle (rechts)personen die voor Legaleyes B.V. werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, respectievelijk voor alle personen (inclusief rechtsopvolgers) voor wier handelen of nalaten Legaleyes B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn. Legaleyes B.V. en alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, inclusief hun rechtsopvolgers, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Legaleyes B.V., ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

4. Bij het inschakelen van derden zal Legaleyes B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Legaleyes B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Een opdracht aan Legaleyes B.V. houdt mede in de bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. De opdrachtgever vrijwaart Legaleyes B.V. tegen alle aanspraken van derden alsmede de door Legaleyes B.V. in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Legaleyes B.V. voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

6. Iedere aansprakelijkheid van Legaleyes B.V. voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Legaleyes B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Legaleyes B.V. in de desbetreffende zaak tot het in het kalenderjaar van aansprakelijkheidsstelling in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting.

Elke aanspraak tot schadevergoeding of anderszins jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen (waaronder de daaraan verbonden personen), inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, die bij Legaleyes B.V. in dienst zijn of waarmee Legaleyes B.V. in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Een opdracht aan Legaleyes B.V. houdt mede in afstand van het recht enige rechtsmaatregel te treffen jegens jegens deze (rechts)personen, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, waaronder begrepen het leggen van beslag.

7. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging tenminste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht.

8. Legaleyes B.V. kan geen derdengelden ontvangen, omdat zij niet beschikt over een stichting derdengelden.

9. Iedere vordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.

10. Declaraties van Legaleyes B.V. dienen binnen veertien dagen – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft is Legaleyes B.V. gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

11. Bij niet betaling van de door of in opdracht van Legaleyes B.V. voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, is Legaleyes B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van de iedere aansprakelijkheid van Legaleyes B.V. voor schade die daardoor mocht ontstaan.

12. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden, wordt een dossier gedurende ten minste vijf jaar fysiek en/of elektronisch bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het Legaleyes B.V. vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

13. Het Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Legaleyes B.V. Geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Legaleyes B.V. heeft ook een kantoorklachtenregeling. U kunt ervoor kiezen om uw klacht voor te leggen aan Legaleyes B.V. Deze kantoorklachtenregeling vindt u op de website van Legaleyes B.V. (www.wijnstekers.nl).

14. Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden.

April 2021